Ballet/บัลเลต์
(light/regular)+Italic

บัลเลต์เป็นฟอนต์ที่มีโครงสร้างตัวอักษรร่วมสมัยแต่ผสมผสานไปด้วย
เอกลักษณ์ความพริ้วไหวทั้งส่วนหัวและปลายของตัวอักษร เส้นหนาบาง
ต่างๆในตัวอักษรทําให้บัลเลต์เป็นฟอนต์ที่ให้ความรู้สึกแตกต่าง
จากฟอนต์ตัวอื่นของเราอย่างชัดเจน บัลเลต์มาพร้อม 2 นํ้าหนัก
และตัวเอียงให้คุณเลือกใช้สําหรับทุกการใช้งาน

Superstore / ซูเปอร์สโตร์

Email: info@superstorefont.com
Mobile: 0868429770

 

Name/ชื่อ-สกุล*

Phone/โทรศัพท์*

E-mail/อีเมล์*

Message/ข้อความ

Name/ชื่อ-สกุล*

Address/ที่อยู่

Phone/โทรศัพท์*

E-mail/อีเมล์*

Font/ฟอนต์ที่ต้องการสั่งซื้อ*

Detail/รายละเอียดอื่นๆ

**ทางเราจะจัดส่งราคาสินต้ารวมถึงรายละเอียดต่างๆ ให้ผู้ติดต่อหลังจากที่ได้รับข้อมูลภายใน 1 วันทำการ