Edison/เอดิสัน
(light/regular/bold) Italic

อีกหนึ่งผลิตผลจากการทดลองผสมระหว่างโครงสร้างตัวอักษรร่วมสมัยกลิ่นอาย
อุตสาหกรรมบวกกับลักษณะหัวมน ทําให้เอดิสันเป็นฟอนต์ที่มีความเป็นมิตรแต่ยังคงไว้
ซึ่งโครงสร้างที่แข็งแรงซึ่งแตกต่างจากลักษณะของฟอนต์หัวมนทั่วไปเอดิสันมาพร้อม
3 นํ้าหนักเพื่อคลอบคลุมทุกการใช้งาน

Superstore / ซูเปอร์สโตร์

Email: info@superstorefont.com
Mobile: 0868429770

 

Name/ชื่อ-สกุล*

Phone/โทรศัพท์*

E-mail/อีเมล์*

Message/ข้อความ

Name/ชื่อ-สกุล*

Address/ที่อยู่

Phone/โทรศัพท์*

E-mail/อีเมล์*

Font/ฟอนต์ที่ต้องการสั่งซื้อ*

Detail/รายละเอียดอื่นๆ

**ทางเราจะจัดส่งราคาสินต้ารวมถึงรายละเอียดต่างๆ ให้ผู้ติดต่อหลังจากที่ได้รับข้อมูลภายใน 1 วันทำการ