• About Superstore
  เกี่ยวกับซูเปอร์สโตร์

  ด้วยความรักในงานออกแบบตัวอักษร เราตัดสินใจ
  ก่อตั้งซูเปอร์สโตร์ขึ้น เพื่อที่จะมีแหล่งรวบรวมผลงาน
  การออกแบบตัวอักษรใหม่ๆ รวมถึงได้เปิดโอกาสให้
  กับ บุคคลภายนอกหรือองค์กรที่สนใจสามารถเป็น
  เจ้าของหรือติดต่อจัดทําตัวอักษรเฉพาะขึ้นมาเป็น
  ของตัวเอง ซูเปอร์สโตร์มุ่งหวังที่จะพัฒนาตัวอักษร
  ต่อไปเรื่อยๆเพื่อเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของการออก
  แบบตัวอักษรไทย

 • Philosophy
  ปรัชญา

  ตัวอักษรของซูเปอร์สโตร์ผลิตขึ้นมาอย่างพิถีพิถันและมีวิธีคิดอย่างเป็นระบบ โดยเรามุ่งเน้นในการพัฒนาบุคลิกภาพที่แตกต่างในกับตัวอักษร เพื่อตอบสนองการใช้งานที่หลากหลายนอกจากนั้นเรายังมีการจัดทําฟรีฟอนต์ร่วมกับทาง f0nt.com ซึ่งสามารถนําไปใช้ได้ฟรีอย่างถูกต้องตามกฏหมาย

 • Quality
  คุณภาพ

  การทดสอบ
  ตัวอักษรของเรามีแบบทดสอบที่จัดทําขึ้นมาเพื่อทดสอบคุณภาพ ก่อนนําออกสู่ตลาด โดยได้ผ่านการตรวจสอบโดยการพิมพ์ออกมาไล่ดูทั้งหมด 58 ชุดทดสอบต่อ 1 ต้นแบบฟอนต์

Superstore / ซูเปอร์สโตร์

Email: info@superstorefont.com
Mobile: 0868429770

 

  Name/ชื่อ-สกุล*

  Phone/โทรศัพท์*

  E-mail/อีเมล์*

  Message/ข้อความ

   Name/ชื่อ-สกุล*

   Address/ที่อยู่

   Phone/โทรศัพท์*

   E-mail/อีเมล์*

   Font/ฟอนต์ที่ต้องการสั่งซื้อ*

   Detail/รายละเอียดอื่นๆ

   **ทางเราจะจัดส่งราคาสินต้ารวมถึงรายละเอียดต่างๆ ให้ผู้ติดต่อหลังจากที่ได้รับข้อมูลภายใน 1 วันทำการ