05 | แบบร่างตัวอักษร 18/01/12

สืบเนื่องจากการร่างแบบต่างๆ เราเลยมีความคิดที่อยากจะมีที่รวบรวมงานร่างแบบของเรา จึงได้คิดจัดทํา typesketchbook.com ขึ้นมาเพื่อใช้เป็นแหล่งอ้างอิงออนไลน์ในกรณีต่างๆ อย่างไรก็ตามท่านสามารถเข้าชม แบบร่างต่างๆรวมถึงบรรยากาศในการทํางานของเราได้ที่ www.typesketchbook.com

04 | บันทึกจาก “เครื่องปรุง” 15/01/12

ฟอนต์ Hand Drawn ตัวแรกของซูเปอร์สโตร์ที่ใช้วิธีเดินเส้นแบบฟอนต์ san serif แต่ยังคงไว้ซึ่งเสน่ห์ของลายมือจากปลายปากกา Art line เริ่มต้นด้วยการกําหนดสัดส่วนลงบนกระดาษโดยจัดทําเป็นช่องสี่หลี่ยมเพื่อช่วยคุมไม่ให้ฟอนต์มีความกว้างหรือสูงที่หลุดกันจนเกินไป ต่อมาจึงเริ่มร่างแบบโดยเรานํากระดาษอัตราส่วนมาวางไว้ในส่วนล่างและนํากระดาษเปล่าไปวางทาบจากนั้นเปิดไฟของโต๊ะดราฟเพื่อแสดงให้เห็นช่องอัตราส่วน แล้วจึงลงมือร่างตัวอักษรให้ครบจากนั้นจึงนําตัวอักษรทั้งหมดไปแสกนเพื่อนําเข้าสู่การทําการจัดทําเป็นฟอนต์

หลังจากลงชุดตัวอักษรในโปรแกรมแล้ว เราทําการแก้รวมถึงลบจุดที่ไม่จําเป็นออกเพื่อทําให้ฟอนต์เรารวบรัดที่สุด แต่ยังคงไว้ซึ่งความไม่สมํ่าเสมอจนเกินไปรวมถึงการปล่อยจุดที่ไม่จําเป็นบางจุดให้หลงเหลืออยู่บ้าง เพื่อรักษาไว้ซึ่งอารมณ์ของ Hand Drawn และลักษณะค้างของหยดหมึกที่ได้จากปากกา (Ink drop) ฟอนต์เครื่องปรุงเป็นฟอนต์ลายมือซึ่งมีลักษณะ condense(ลักษณะอักษรที่มีความสูงผอมกว่าปกติ) พร้อมแล้วที่จะให้คุณ download ไปใช้ฟรีได้ที่นี่

03 | ซูเปอร์มาร์เก็ตเป็น “ซูเปอร์สโตร์” 15/01/12

จากฟอนต์ตัวแรกที่มีชื่อว่า “ซูเปอร์มาร์เก็ต” ซึ่งได้รับการสนับสนุนที่ดีตลอดมาจากทาง f0nt.com ในช่วงสองปีที่ผ่านมาเราสะสมประสบการณ์ ทดลองผิดถูกจํานวนมาก เราจัดทําฟอนต์มาตลอดไม่ว่าจะส่วนตัวหรือเป็นในลักษณะการจ้างวานจากองค์กร จากนั้นจึงเกิดความคิดว่าน่าจะมีสถานที่เอาไว้รวบรวมผลงานและเผยแพร่ สําหรับผู้ที่ต้องการใช้ จึงเป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้เกิดซูเปอร์สโตร์ขึ้นมา “ซูเปอร์มาเก็ตกลายร่างเป็นซูเปอร์สโตร์” ในส่วนของเชิงสัญญะเรานําซูเปอร์มาเก็ตมาปัดฝุ่นเล่าใหม่เพื่อเป็นการระลึกถึงจุดเริ่มต้น เราปรับจุดที่ผิดพลาด ความไม่ลงตัวของโครงสร้าง สัดส่วนต่างๆที่ไม่กลมกล่อมรวมถึงการจัดช่องไฟ ทําให้มีคุณภาพและความชัดเจนในแนวทางมากยิ่งขึ้น

ขั้นแรกเรานําซูเปอร์มาร์เก็ตมากางเพื่อดูภาพรวม จากนั้นวงดูจุดเด่นและจุดด้อยเพื่อลบและปรับบางส่วนให้ชัดเจนมากขึ้น จากนั้นจึงเริมขึ้นโครงสร้างตัวอักษรหลักใหม่เช่น ก ข ค น ต ร พ ห ย อ ล ง เพื่อนําไปต่อยอดต่อในแนวทางเดียวกัน จะเห็นได้ถึงลักษณะโครงสร้างที่ชัดเจนมากขึ้น โค้งที่ลงตัวกว่าเดิม รวมถึง spacing ภายในตัวอักษรที่ดูสบายตากว่าเดิม อย่างเช่น ข.ไข่ จะเห็นได้ว่าลักษณะของข.ไข่ตัวเก่า(ซ้าย)มีโค้งบริเวณก่อนถึงหัวที่กินพื้นที่เข้ามาเยอะเกินไปทําให้ space และ ลักษณะของตัวอักษรค้านกับตัวอื่นในเซตอย่างเห็นได้ชัดเจน

ในแง่ของความกลมกลืน จะเห็นได้จากชุดคําต่างๆที่ประกอบกันขึ้นมา อย่างในตัวอย่างจะพบว่าในประโยคบนลักษณะของล.ลิงโดยเฉพาะบริเวณโค้งด้านล่างมีความค้านกับตัวอื่นในเซตมาก หรือแม้กระทั้งความลงตัวในตัวอักษรนั้นๆเองอย่างก.ไก่ที่เราจะเห็นได้จากมุมที่เป็นหัวก.ไก่นั้นไม่รับกับด้านในที่ทําเป็นโค้ง ต่อมาในเรื่องของช่องไฟระหว่างตัวอักษรจะเห็นว่าในด้านบนนั้นมีความสมํ่าเสมอน้อยกว่าด้านล่างอย่างเห็นได้ชัด เกิดจากปัจจัยในการเซตและทดลองช่องไฟให้นิ่งและถี่ถ้วน

เพื่อความหลากหลายในการใช้งาน การเพิ่มนํ้าหนักรวมถึงสไตล์นั้นก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่จําเป็นอย่างยิ่ง เราจึงทําการเพิ่มนํ้าหนักให้ซูเปอร์สโตร์ให้หลากหลายโดยมีทั้งหมด 4 นํ้าหนักคือ light book regular bold ตามด้วยตัวเอียงในทุกนํ้าหนัก ทําให้มิติในการใช้งานของฟอนต์ตัวนี้ถูกขยายขึ้นจากซูเปอร์มาร์เก็ตอย่างมาก

ซูเปอร์สโตร์บ่งบอกได้ถึงคุณภาพที่เพิ่มขึ้นมาจากจุดเริ่มของเรา ทุกอย่างถูกทําให้กลมกล่อมชัดเจน รวบรัด สะอาดเพื่อให้ได้ผลลัทธ์ที่ดีที่สุด สามารถเป็นเจ้าของซูเปอร์สโตร์ที่มาพร้อมกับ 4 นํ้าหนัก light/book/regular/blackรวมถึงตัวเอียง(Oblique) รวม 8 style ได้ทีนี่

รายการ mashow ตอน Type Designer 15/01/12

(อ้างอิงบทความจาก f0nt.com)

จากกระทู้ในฟอรั่ม (บันทึกจากการร่างฟอนต์ใหม่ครับ) ที่สมาชิกฟอนต์นาม “Chatnarong” (หรือ humanoid) เจ้าของฟอนต์แจกฟรีอันลือลั่น “ซูเปอร์มาร์เก็ต” และ “กุลสตรี” ได้ใช้เป็นพื้นที่บอกเล่าเรื่องราวการเดินทางในโลกของนักออกแบบตัวอักษรของตัวเอง และล่าสุด รายการ “MACHO” ก็ได้สัมภาษณ์ผู้คนที่อยู่ในวงการออกแบบตัวอักษรหลายๆ ท่านอย่างน่าสนใจ ใครเรียนสายนี้หรือสนใจด้านการออกแบบ มาดูเบื้องหลังกันครับว่าเขามีแนวคิดและมุมมองกันยังไง แรงบันดาลใจพุ่งปรี๊ดเลยนะครับ!

02 | วิธีการคิดและกระบวนการผลิตงาน 14/01/12

เราใช้วิธีคิดงานแบบนักวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างผลลัพธ์ที่เป็นงานออกแบบ กล่าวคือมีการตั้งโจทย์ จากนั้นจึงทําการทดลองและหาทางออกเพื่อแก้ไขปัญหา จุดเริ่มต้นโดยส่วนมากนั้นเริ่มจากโจทย์ที่มาจากแรงบรรดาลใจต่างๆ ซึ่งถูกเราหยิบยกมาร่างแบบ กําหนดกฎเกณฑ์และข้อจํากัดต่างๆเพื่อไม่ให้ชุดอักษรที่ทําออกมานั้นหลุดออกนอกรอบแนวคิดที่ตั้งไว้ แต่ก็มีในบางครั้งที่ต้องผ่อนปรนหากข้อกําหนดที่ตั้งขึ้นมาไม่เอื้อให้กับการสร้างชุดตัวอักษรในเชิงสุนทรียะ ต่อมาเราทําการนําแบบร่างทั้งหมดมากองดูเพื่อปรับชุดอักษรให้เข้ากันคร่าวๆ ก่อนที่จะถ่ายทอดตัวอักษรทั้งหมดลงสู่ระบบดิจิทัลด้วยคอมพิวเตอร์เพื่อสร้างเป็นฟอนต์ โดยมีการกําหนดความสูงกว้างตัวอักษร ระยะช่องไฟ ระยะช่องไฟพิเศษระหว่างตัวอักษรเฉพาะ ตําแหน่งของวรรณยุกต์และสระ เพิ่มเติมด้วยช่องสัญลักษณ์ที่จําเป็น จากนั้นเราจึงนําฟอนต์ทั้งหมดที่ได้มาลองประกอบเป็นชุดคําคร่าวๆจากนั้นทําการปรับใหญ่อีกครั้งเพื่อความกลมกล่อมของชุดอักษร

ในการผลิตสินค้าแต่ละชนิด เป็นเรื่องปกติในการที่ผู้ผลิตจะตรวจสอบคุณภาพสินค้าในระหว่างที่ผลิตและก่อนจัดจําหน่ายในการทําฟอนต์ก็เช่นเดียวกัน ดังนั้นเราจึงทําการสร้างแบบทดสอบเพื่อตรวจสอบคุณภาพตัวอักษรของเราเองขึ้นมาโดยปกติฟอนต์ต้นแบบจะถูกตรวจสอบจากชุดทดสอบทั้งหมด 58 ชุด โดยจะมีการแก้ไขจุดพร่องเรื่อยๆจนสมบูรณ์เพื่อให้แน่ใจในคุณภาพของฟอนต์เราที่ผลิตออกไป ชุดทดสอบนี้ยังเป็นอีกปัจจัยที่แยกลักษณะของงานในแต่ละที่ให้ต่างกันในเชิงคุณภาพ แต่ละที่ล้วนมีวิธีการตรวจสอบเพื่อให้ฟอนต์ออกมาได้เข้ากับจริตของตนแตกต่างกัน การทดสอบจึงถือเป็นอีกตัวแปรหนึ่งที่น่าสนใจไม่แพ้การขึ้นตัวอักษร

Superstore / ซูเปอร์สโตร์

Email: info@superstorefont.com
Mobile: 0868429770

 

  Name/ชื่อ-สกุล*

  Phone/โทรศัพท์*

  E-mail/อีเมล์*

  Message/ข้อความ

   Name/ชื่อ-สกุล*

   Address/ที่อยู่

   Phone/โทรศัพท์*

   E-mail/อีเมล์*

   Font/ฟอนต์ที่ต้องการสั่งซื้อ*

   Detail/รายละเอียดอื่นๆ

   **ทางเราจะจัดส่งราคาสินต้ารวมถึงรายละเอียดต่างๆ ให้ผู้ติดต่อหลังจากที่ได้รับข้อมูลภายใน 1 วันทำการ